Majoor-Bussum-voor-glans-met-een-glimlach
Majoor Bussum voor echt duurzame schoonmaak- en leeronderhoudsproducten
Winkelwagen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden  fa. Majoor Bussum – K.v.K.nr: 32024867

Algemene voorwaarden fa Majoor Bussum:

Artikel 1.
Geldigheid van deze voorwaarden:
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en/of opdrachten door ons met kopers aangegaan. In deze voorwaarden wordt onder levering verstaan de levering van goederen en/of verrichten van diensten.
1.2 Indien de opdrachtgever leverings-, verkoop-, dan wel inkoopvoorwaarden hanteert die afwijken van onze voorwaarden, zullen deze ons niet binden tenzij zij uitdrukkelijk schriftelijk worden geaccepteerd.
1.3 Een opdrachtgever die eenmaal op de onderhavige voorwaarden van verkoopster heeft gekocht, wordt geacht bij eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk, telefonisch, telegrafisch of op andere wijze opgegeven orders stilzwijgend met een toepasselijkheid van deze voorwaarden accoord te zijn gegaan, ongeacht of een zodanige order schriftelijk is bevestigd.

Artikel 2
Aanbiedingen:
2.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn alle aanbiedingen in welke vorm dan ook, door ons gedaan vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door ons binnen vijf kalenderdagen na ontvangst van de aanvaarding daarvan worden herroepen.,
2.2 Wij hebben het recht om een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren, Aanbiedingen of afspraken van vertegenwoordigers of andere personeelsleden binden ons eerst na schriftelijke bevestiging door een daartoe bevoegde persoon.
2.3 Alle door ons in katalogi, folders, offertes, etc. vermelde afmetingen, modellen, etc, zijn ontleend aan de gegevens van derden en zijn derhalve geheel vrijblijvend en onder voorbehoud.
2.4 Toezendingen van aanbiedingen en/of prijslijsten verplicht ons niet tot levering.

Artikel 3
Prijzen:
3.1 Voor de door ons opgegeven prijzen geldt dat deze altijd exclusief BTW zijn tenzij anders vermeldt in onze prijslijst (clausule). Met het verschijnen van de nieuwste prijslijst van vof Majoor, komen alle voorgaande noteringen te vervallen.
3.2 Prijzen kunnen door ons gewijzigd worden. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich vervolgens prijsverhogingen mochten voordoen. (bijvoorbeeld t.g.v. verhogingen van rechten en/of accijnzen, etc.) dan behouden wij ons het recht voor om het prijsverschil aan de cliënt door te berekenen.
3.3 Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt heeft de koper het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding o.g.v. dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade. 3.4 Kortingen worden per transactie verleend en geven geen enkel recht op die kortingen bij volgende transacties.

Artikel 4
Annulering en wijziging:
4.1 Bij annulering van een van ons verstrekte opdracht zijn alle door ons terzake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, met dien verstande, dat de opdrachtgever in ieder geval gehouden is terzake van annuleringskosten minimaal 10% der hoofdsom aan ons te voldoen, zonder dat wij gehouden zijn aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door ons zijn gemaakt.
4.2 Het bepaalde in het voorgaande artikel geldt onverminderd ons recht op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade. Voor een annulering is onze toestemming vereist.
4.3 Tussentijdse wijzigingen van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging onzerzijds geacht door ons te zijn aanvaard.

Artikel 5
Levering en verzending:
5.1 Levering geschiedt af magazijn Bussum. Zendingen boven de E.1.250,00 worden franco huis geleverd binnen de Nederlandse grens indien gebruikt kan worden gemaakt van onze geregelde expediteur of eigen vervoer, tenzij in onze aanbiedingen en/of orderbevestiging speciale voorwaarden en/of kortingen van toepassing zijn.
5.2 Opgegeven levertijden zullen nimmer te zijn beschouwen als fatale termijn en worden bij benadering vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.3 Wij hebben het recht de wijze van verzending naar ons inzicht te regelen, voor zover de opdrachtgever geen nadere aanwijzingen daaromtrent geeft. Een transportverzekering wordt door ons alleen afgesloten na uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever. De kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Alle bank- en girokosten veroorzaakt door de verzending zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5.4 De koper dient de verpakking van de hem aangeboden goederen bij ontvangst te controleren en bij waarneembare schade zijn bevindingen op de vrachtbrief te vermelden, waarbij de koper zich verplicht de expediteur, koerier, DHL., TNT.,  GLS of elke andere pakketservicedienst direct schriftelijk aansprakelijk te stellen. 5.5 Levering vindt plaats op het moment dat de goederen ons magazijn hebben verlaten.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen zijn wij gerechtigd tot het doen van deelleveringen en het verzenden van deelfacturen.
5.7 Het risico van verlies, vernietiging en/of schade van respectievelijk aan de goederen gaat over op de koper op het moment van levering.

Artikel 6
Eigendomsvoorbehoud:
6.1 De eigendom van zaken gaat van ons over op de koper eerst nadat de koper de koopprijs en al dat zij uit hoofde van deze overeenkomst aan ons is verschuldigd heeft voldaan.
6.2 Koper is niet gerechtigd op zaken, die krachtens dit artikel ons eigendom zijn, aan derden pandrecht of enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen; koper mag de eigendom van deze zaken niet overdragen anders dan in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Bij schending van deze verplichtingen, alsmede bij niet-tijdige betalingen en/of in de onderstaande situaties zijn wij gerechtigd de zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden; koper is verplicht daaraan zijn medewerking te verlenen. Hetgeen koper aan ons verschuldigd is wordt ten volle direct opeisbaar in geval van: handelen van koper in strijd met het bovenstaande, surséanse van betaling of faillissement van koper dan wel aanvraag daartoe, gehele of gedeelte stakingen of overdracht van de onderneming van koper dan wel besluit daartoe, beslag ten laste van koper, niet of niet-tijdige betaling door koper. In deze gevallen zijn wij gerechtigd alle overeenkomsten met koper met onmiddellijke ingang te onzer keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen en/of de uitvoeringen daarvan op te schorten, onverminderd onze overige rechten. Koper is verplicht ons op de hoogte te stellen, indien zaken waar het eigendomsvoorbehoud van ons op rust in beslag worden genomen.

Artikel 7
Reclames:
7.1 Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen of de verrichting van de diensten.
7.2 De opdrachtgever die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst daarvan op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering of de verrichting akkoord te hebben bevonden.
7.3 Door ons geleverde zaken worden slechts teruggenomen, binnen gemelde periode, indien deze na voorafgaand overleg met ons in goede staat onbeschadigd en in de oorspronkelijke verpakking franco in ons magazijn worden afgeleverd.
7.4 De waarde van de terug geleverde zaken wordt, onder aftrek van alle gemaakte kosten o.m. voor transport, douanebehandeling, eventuele verzekering etc. met de opdrachtgever verrekend.
7.5 Retourzendingen, waarover niet vooraf met ons schriftelijk overeen- stemming is bereikt, worden niet aanvaard. 7.6 Reclames terzake van facturen dienen binnen 8 dagen na verzending daarvan schriftelijk bij ons te worden gemeld.

Artikel 8
Afwijkingen:
8.1 Geringe afwijkingen in kwaliteit, specificaties, e.d.welke uit technisch oogpunt niet kunnen worden voorkomen, dan wel volgens de handelsusance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame.
8.2 Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. Er kan dus niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

Artikel 9
Aansprakelijkheid:
9.1 Alleen die door ons geleverde zaken, welke tekortkomingen vertonen of gebrekkig blijken te zijn, komen (naar onze keuze) voor herstel, vervanging of restitutie in aanmerking waarvan koper onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het rechtstreeks gevolg zijn van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor wij rechtens aansprakelijk zijn indien en voor zover fouten en/of gebreken onder normale omstandigheden, met normale deskundigheid en bij normale oplettendheid en vakkennis voorkomen had kunnen worden.
9.2 Iedere verdere aansprakelijkheid ter zake van tekortkomingen of gebreken is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.3 Aansluitend op het vorige artikel sluiten wij uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid voor gevolg c.q. bedrijfsschade uit.
9.4 De opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interesse, welke door ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg of indirect gevolg van vorderingen door derden op ons ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Wij worden eigenaar van de vervangen zaken.

Artikel 10
Betalingscondities:
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden, zonder enige korting, binnen 30 dagen na de factuurdatum.
10.2 Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de koper van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij gebonden tot vergoeding van de wettelijke rente plus 2% over het verschuldigde bedrag, voor de duur van het verzuim.
10.3 Alle gerechtelijke buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken zijn voor rekening van de in verzuim zijnde koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag inclusief de eventueel verschuldigde rente e. e. a. een minimum van E.75,00. De opdrachtgever dient de werkelijk gemaakte gerechtelijke kosten te voldoen, dus ook indien deze boven het door betreffende Gerecht gehanteerde liquidatietarief uitkomen. De opdrachtgever dient derhalve de rekening van de advocaat, de procureur en de deurwaarder te voldoen, alsmede alle mogelijke andere gerechtelijke kosten.
10.4 Het is de wederpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van verkoopster uit andere hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen op hetgeen de wederpartij ter zake van deze overeenkomst is verschuldigd.
10.5 Wij behouden ons het recht voor om afnemers die herhaaldelijk onze betalingstermijnen overschrijden eventueel onder rembours te leveren.
10.6 Koper is niet gerechtigd betalingen op te schorten wegens beweerde ondeugdelijke leveringen.

Artikel 11
Bank en/of girokosten:
11.1 Alle bank- en/of girokosten welke door de betaling per bank en/of giro veroorzaakt worden zij voor rekening van de opdrachtgever.
11.2 Indien eerst na betaling van de hoofdsom blijkt dat deze extra kosten zijn ontstaan, dan worden deze alsnog in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze kosten te voldoen.

Artikel 12
Geschillen en toepasselijk recht:
12.1 Op alle overeenkomsten en transacties, is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen en vorderingen, welke tussen ons en opdrachtgever mochten zijn ontstaan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de kantonrechter bevoegd is.
12.3 Wij zijn echter gerechtigd het geschil door arbitrage te laten beslechten in welk geval wij de opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zullen stellen.

Al onze leveringen geschieden volgens de laatste versie van onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van de vennootschap onder firma Majoor te Bussum (K.v.K. nr.32024867) zoals gedoneerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder ref. KvK02/1024365 d.d.5 juni 2009.

Begin met chatten!
1
Hulp nodig?
Chat met Majoor Bussum
Hallo, hoe kan ik je van dienst zijn?